Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 7 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij verkoper. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd waaronder bijvoorbeeld maatwerk, kleur, finale afwerking of bestaande meubels die aangepast zijn naar wens van de klant, hieronder geldt ook sluitwerk.